Ga naar hoofdinhoud

Wij bieden ondersteuning bij verschillende re-integratie diensten van het UWV om mensen aan werk te helpen. Dit zijn diensten die bedoeld zijn voor mensen met een uitkering voor wie het moeilijk is om stappen te zetten richting een betaalde baan. Je wordt begeleid door een vaste re-integratiebegeleider volgens een voor jou op maat gemaakt begeleidingstraject.

Re-integratietrajecten zijn voorzieningen die worden toegekend door het UWV. Wij voeren deze voorzieningen voor hen uit. We kunnen je ondersteunen bij het bespreken van het gewenste traject.

Re-integratiediensten zijn voor mensen met een AG-uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong, WAZ), een ZW uitkering of in uitzonderlijke gevallen met een WW uitkering.

Nb. Bij HV zijn onze Jobcoaches ook re-integratie adviseur. Zij zijn er ook om werkgevers te ondersteunen en te ontzorgen m.b.t. regelgeving en contacten met het UWV.

HV Reïntegratie & Zorg B.V. biedt de volgende diensten aan:

Deze dienst is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan “Werkfit maken” of “Naar Werk”. Deze mensen hebben geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring.

Participatie interventie is gericht op het ondersteunen bij het verwerken van en het omgaan met (ernstige) belemmeringen. Het doel is dat je zodanig wordt geactiveerd, dat je deel kunt gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband.

De duur van de interventie is maximaal 5 maanden, maximaal 20 uren.

Deze dienst is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan “Werkfit” of “Naar Werk”.

Het doel is om je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Het bestaat uit meerdere sessies waarbij wordt gewerkt aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van je sociale activiteiten.

De duur is maximaal 5 maanden, maximaal 20 uren.

Het resultaat moet zijn dat je aantoonbaar deelneemt aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband, denk hierbij aan vrijwilligerswerk of sport.

Deze dienst is bedoeld voor mensen voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Het doel is dat duidelijk wordt of en binnen welke termijn je naar (regulier) werk toe te leiden bent. Uitgangspunt is dat je arbeidsvermogen hebt.

Een assessment is een beoordelingsprogramma. Dit bestaat uit verschillende onderdelen;

  • Aan de hand van (persoonlijke) gesprekken en/of testen wordt een advies over je algemene persoonlijke vaardigheden opgesteld. Ook wordt je positie op de verschillende leefgebieden in kaart gebracht.
  • Aan de hand van observaties in een of meer werksituaties wordt een advies opgesteld over knelpunten en mogelijkheden en wensen, gerelateerd aan werk.

De duur van een praktijkassessment is maximaal 4 maanden.

Het resultaat moet zijn dat er inzicht is in de mogelijkheden om je naar regulier werk toe te leiden en binnen welke termijn een vervolgdienstverlening kan plaatsvinden.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. Het gaat hierbij om personen die “Werkfit” zijn (gemaakt).

Het doel is het aanbrengen van focus op scholing. Het volgen van scholing vraagt dat je, binnen een beperkt tijdsbestek van maximaal 1 jaar, gestructureerd en planmatig je taken en opdrachten die verband houden met scholing uitvoert.

De begeleiding bestaat uit meerdere sessies om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden die verband houden met de gevolgde scholing. Je wordt aangeleerd om planmatig te werken en ondersteunt om de scholing te blijven volgen en succesvol af te ronden.

De duur is maximaal 12 maanden, maximaal 48 uren bij scholing van 1 jaar. (Gemiddelde van 4 uur per maand)

Het resultaat moet zijn dat je de door het UWV noodzakelijk geachte scholing volledig hebt doorlopen en waarvan toepassing de toetsen zijn behaald.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die nog niet in staat zijn deel te nemen aan een traject “Naar Werk”.

Het doel is om je zodanig te versterken dat je na afloop van het traject geschikt bent om het werk te hervatten en er geen belemmeringen meer in de persoonlijke- of leefsfeer zijn die je hinderen om aan het werk te gaan.

Het traject bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

  • Het versterken van je werknemersvaardigheden; o.a. gericht op het opbouwen van je arbeidsritme, het leren onder leiding en toezicht te werken en het (zelfstandig) uitvoeren van taken en opdrachten.
  • Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit; het leren fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen, het leren omgaan met belemmeringen en het beheersbaar maken van problematiek zoals schuldsanering/ verslavingszorg en medische zorg.
  • Het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie; het ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op je capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt, het ondersteunen bij een zoekrichting die past bij je opleiding, interesses, wensen en werkervaring.

De duur is maximaal 18 maanden, maximaal 40 uren.

Het resultaat moet zijn dat je, eventueel na het volgen van scholing, het werk kunt hervatten. Dat betekent niet automatisch dat je belemmeringen niet meer bestaan, maar dat je met deze belemmeringen hebt leren omgaan. Je kunt worden bemiddeld naar werk.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die in staat zijn om het werk te gaan hervatten.

Het doel is dat je het werk dusdanig lang hervat dat er van een plaatsing kan worden gesproken*.

Het traject bestaat uit activiteiten die zijn gericht op de concrete werkhervatting van loon- of inkomensvormende arbeid. Denk hierbij aan sollicitatie vaardigheden, opstellen zoekprofiel, benaderen werkgevers, beoordelen werkplek, informeren werkgever/werknemer en nazorg.

De duur is maximaal 9 maanden, maximaal 25 uren.

Het resultaat moet zijn dat je een dienstbetrekking hebt of zelfstandig ondernemer bent.

* Er is sprake van een plaatsing als de werkhervatting tenminste 3 maanden aaneengesloten heeft geduurd.

Back To Top
Zoeken