skip to Main Content

UWV koopt bij HV Reïntegratie & Zorg B.V. verschillende soorten reintegratiediensten in voor UWV klanten die dit nodig hebben. Bij HV Reïntegratie & Zorg B.V. gaat het vooral om mensen met een beperking die van het UWV een AG uitkering* ontvangen

Elk (reïntegratie)traject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste reïntegratiebegeleider. Het traject begint met een intakegesprek, waarbij de kandidaat kennismaakt met de reïntegratiebegeleider. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst, of hiervoor geen mogelijkheid heeft, wordt een geschikte ruimte gezocht.

HV Reïntegratie & Zorg B.V. biedt de volgende diensten aan:
-“Participatie interventie”
-“Bevorderen maatschappelijke deelname”
-“Praktijkassessement”
-“Begeleiding bij scholing”
-“Werkfit maken
-“Naar werk” 

AG uitkering: WGA-, WIA-, WAO-, Wajong of WAZ-uitkering

“Participatie intereventie”

Deze dienst is gericht op mensen met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die weinig of geen contact hebben met anderen buiten de huiselijke kring. Het doel van deze interventie is dat de klant deel kan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis.

Werkwijze De reïntegratiebegeleider zal om te beginnen samen met de klant de situatie bespreken; ziet de klant in dat hij ‘vastgelopen’ is? Wat heeft hij/zij al ondernomen om uit deze situatie te komen en wat is er nog nodig om uit deze te veranderen? In dit traject kan op initiatief en onder regie van de klant samengewerkt worden met behandelaars.

Duur: maximaal 5 maanden

 

“Bevorderen maatschappelijke deelname”

Het doel van deze dienst is deelname van de klant aan activiteiten in georganiseerd verband door middel van het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Denk hierbij aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld verbeteren en het leren stellen van grenzen.

Werkwijze In meerdere gesprekken wordt gewerkt aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van sociale activiteiten. Dit kan zowel door middel van individuele gesprekken als door middel van deelname aan groepssessies. De reïntegratiebegeleider kan als dat gewenst is,  de klant in contact brengen met organisaties om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten.

Duur: maximaal 5 maanden

 

‘Praktijkassessement’

Bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken. Het doel van dit traject is om te kunnen bepalen of en op welke termijn de klant in staat is om een betaalde baan te krijgen. Na afloop van dit traject brengt reïntegratiebegeleider advies uit aan het UWV over de mogelijkheden van de klant om te werken in een reguliere baan en de vervolgtrajecten die hier eventueel voor nodig zijn. De uitkomst kan echter ook zijn dat een betaalde baan niet binnen de mogelijkheden ligt en de klant aangewezen is op een beschutte werkomgeving.

Werkwijze Praktijkassessment bestaat in beginsel uit twee onderdelen:

Een deel bestaande uit (persoonlijke) gesprekken en/of testen waar een advies uitkomt over de algemene persoonlijke vaardigheden van de klant en waarin de positie van de klant op de verschillende leefgebieden in kaart wordt gebracht.

Een deel waarbij de klant in de praktijk wordt geobserveerd in één of meer werksituatie(s) Hieruit volgt een advies waarin de mogelijkheden en de knelpunten van de klant alsmede zijn affiniteiten gerelateerd aan werk inzichtelijk worden gemaakt. De klant wordt daarvoor in één of meerdere werksoorten getest.

Duur: maximaal 4 maanden

 

‘Begeleiding bij scholing’

Dit traject is bedoelt voor mensen waarvan het UWV heeft vastgesteld dat scholing voor hen noodzakelijk is om weer aan het werk te kunnen maar die (nog) niet in staat zijn geheel zelfstandig de scholing te volgen en af te ronden. Voor deze klanten geldt dat zij cognitief in staat zijn om scholing te volgen en af te ronden. De belemmeringen kunnen veroorzaakt worden door privé omstandigheden of doordat de studievaardigheden niet meer actueel zijn.

Werkwijze In meerdere sessies wordt de klant door de reintegratie coach ondersteunt bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden voor school. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding en het aanleren van planmatig studeren. De klant wordt gemotiveerd en gestimuleerd om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden.

Duur: Maximaal 12 maanden

 

‘Werkfit maken’

Deze dienst is voor klanten die het werk nog niet kunnen hervatten en helpt de klant om geschikt te worden voor het werk. Het gaat hierbij vooral om het opheffen van belemmeringen in de persoonlijke sfeer die hem of haar hinderen om aan het werk te gaan.

Werkwijze Tijdens dit traject wordt gewerkt aan:
-vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren,
-leren omgaan met zijn/haar belemmeringen om zich weer te kunnen richten op het hervatten van werk.
-het verwerven van een realistische kijk op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waar liggen de sterke en minder sterke punten.

Duur: Maximaal 18 maanden

 

‘Naar werk’

Het doel van deze dienst is om de klant die het werk kan hervatten, te plaatsen en hem te helpen om aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.

Werkwijze samen met de reïntegratiebegeleider zoeken naar passende vacatures; op adequate wijze solliciteren op passende vacatures, schrijven van brieven en opstellen van een cv,benaderen van werkgevers, verbeteren van presentatievaardigheden.

Duur: maximaal 9 maanden

 

Back To Top