skip to Main Content

Wat verstaat het UWV onder het traject ‘Werkfit maken’?

Onder het traject ‘Werkfit maken’ verstaat het UWV: het uitvoeren van (reïntegratie)activiteiten die nodig zijn de kandidaat zodanig te versterken om het werk weer te kunnen hervatten, net als het krijgen van een realistisch beeld van de mogelijkheden van de kandidaat op de arbeidsmarkt, zodat de aandacht en inzet gericht kan worden op een terugkeer in het arbeidsproces.

Uit welke onderdelen kan het traject ‘Werkfit maken’ bestaan?

  1. Versterken van de werknemersvaardigheden
  2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen (werkoriëntatie)

1. Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze activiteit zal worden ingezet als de kandidaat langer uit het arbeidsproces is en evenmin actief is in andere maatschappelijke verbanden. Deze activiteit is erop gericht de kandidaat arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Deze activiteit zal worden ingezet om de fysieke en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen. De kandidaat leert om te gaan met zijn belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen, zoals: rouwverwerking, (faal)angst, vergroten van inzicht in eigen kunnen, grenzen aangeven, etc.

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Deze activiteit zal worden ingezet om de kandidaat te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden, in relatie tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de kandidaat ondersteund bij een zoekrichting die past bij zijn opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring.
Dit wordt afgezet tegen functies en beroepen in sectoren/beroepsrichtingen waar vacatures openstaan. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.
Het beoogde werk, in dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer, sluit aan bij de belastbaarheid van de kandidaat; bijvoorbeeld het aantal te werken uren per dag, de maximale reistijd, de werkplek of de omgeving van de werkplek.

Waar bestaat bij HV Reïntegratie & Zorg het traject ‘Werkfit maken’ uit?

Elk (reïntegratie)traject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste reïntegratiebegeleider. Het traject begint met een intakegesprek, waarbij de kandidaat kennismaakt met de reïntegratiebegeleider. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst, of hiervoor geen mogelijkheid heeft, wordt een geschikte ruimte gezocht.

Voor elk traject vindt er een inventarisatie plaats van achtergrond, beperkingen, opleiding, arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie, doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden en eventueel benodigde opleiding. Individuele factoren in de persoonlijke of levenssfeer die de kandidaat hinderen om aan het werk te gaan, worden daarnaast in kaart gebracht, zoals vervoer, kinderopvang, schulden, antecedenten, gebrek aan werknemersvaardigheden (onder andere geen arbeidsritme), gebrek aan persoonlijke effectiviteit (onder andere (faal)angst), gebrek aan assertiviteit (onder andere geen ‘nee’ kunnen zeggen), gebrek aan zelfmanagement (onder andere geen grenzen kunnen aangeven), etc.
Om de kandidaat beter te kwalificeren, oftewel toe te rusten voor de arbeidsmarkt, wordt hem tijdens het traject geleerd om te gaan met individuele factoren die hem hinderen om aan het werk te gaan. Er wordt niet gebruik gemaakt van één bepaalde gesprekstechniek, instrument of methode; dit verschilt van kandidaat tot kandidaat en is mede afhankelijk van de verschillende drempels die de kandidaat ervaart voordat hij weer in staat is deel te nemen aan het arbeidsproces.

Indien de kandidaat langere tijd uit het arbeidsproces is, wordt gezocht naar een werkplek om zijn werknemersvaardigheden te versterken en arbeidsritme op te doen. Dit kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk of een stage. Tevens kan gebruik worden gemaakt van het arbeidstrainingscentrum in Zelhem. Het streven is de werkplek aan te laten sluiten bij de werkzaamheden die de kandidaat in de toekomst wil gaan verrichten. Door middel van deze werkplek leert de kandidaat onder leiding en toezicht te werken en taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Wat is het eindresultaat van het traject ‘Werkfit maken’?

Het eindresultaat van het traject ´Werkfit maken’ is dat de kandidaat – eventueel na het volgen van scholing – weer aan het werk kan. Dit betekent niet automatisch dat de belemmeringen niet meer bestaan: het gaat erom dat de kandidaat met deze belemmeringen om heeft leren gaan.

‘Naar Werk’

Naast of na een traject ‘Werkfit maken’, kan het UWV ook de reïntegratiedienst ‘Naar werk’ inzetten. Hieronder vallen de activiteiten die nodig zijn om een kandidaat aan het werk te krijgen en te houden. Dit kan in loondienst zijn, of als zelfstandig ondernemer. De eerdergenoemde activiteiten hebben dus als concreet doel dat de klant zo spoedig mogelijk (weer) aan het werk gaat en een inkomen verdient.

Te denken valt aan het:

  • zoeken naar passende vacatures;
  • op adequate wijze solliciteren op passende vacatures;
  • schrijven van brieven en opstellen van een cv;
  • acteren op diverse websites;
  • benaderen van werkgevers;
  • verbeteren van presentatievaardigheden.

Een traject ‘Naar werk’ duurt maximaal negen maanden. In die negen maanden mag de klant maximaal 25 uren individuele en op maat gesneden begeleidingsuren verwachten.

Back To Top